Menu
Your Cart

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ МАГАЗИН MONNA HOME, ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “МОНА ИНВЕСТЕООД и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящa се на www.monnahome.com

 

ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

“НИЕ”, “MONNA HOME”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “МОНА ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 204326650, тел. 0876 112 113, уеб сайт: www.monnahome.com,  имейл адрес: sales@monnahome.com

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на www.monnahome.bg

“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

„БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.monnahome.com.

 

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

MONNA HOME си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

 

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. При налична стока, поръчки с избран начин на плащане "наложен платеж" и доставка чрез куриерска фирма Еконт, се изпращат без да се изисква допълнително потвърждение.

 

Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на посоченият телефонен номер, не по-късно от два дни след получаване на поръчката.

 

ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

 

1. Наложен платеж.

2. Плащане с банкова карта.

3. Банков превод.

4. Плащане чрез PayPal акаунт

 

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие  да заплаща авансово на MONNA HOME цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, такса наложен платеж и застраховка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка, такса наложен платеж и застраховка), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

 

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между MONNA HOME и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от MONNA HOME и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на MONNA HOME, участие в игри, промоции и томболи, организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването.

 

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

ДРУГИ

MONNA HOME се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й като MONNA HOME си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на MONNA HOME, преди извършването й, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. MONNA HOME не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. MONNA HOME не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

МОНА ИНВЕСТ” ООД

13.05.2019 г.